1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.katerinamatechova.cz, jehož provozovatelem je MgA. Kateřina Matěchová, se sídlem Ruprechtická 1306/152, 460 14 Liberec, IČO: 01398377.
  2. Obchodní podmínky vymezují a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém či v anglickém jazyce.
  4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Vystupuje-li na straně kupujícího spotřebitel, řídí se tyto vztahy navíc zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Vymezení pojmů

  Prodávajícím je MgA. Kateřina Matěchová, se sídlem Ruprechtická 1306/152, 460 14 Liberec, IČO: 01398377 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.katerinamatechova.cz. Při uzavírání a plnění smlouvy jedná prodávající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, přičemž předmětem jeho podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a zlatnictví a klenotnictví. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: tel. +420-775-343-141, e-mail: boutique@katerinamatechova.cz, adresa pro doručování: Proboštská 1645/6, 160 00 Praha.

  Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

   
  Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

   
  Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu je dále za podnikatele považována také jakákoliv právnická osoba či fyzická osoba, pokud dodatečně vyjde najevo, že tato fyzická osoba zboží užívá k podnikatelské činnosti, ačkoliv při objednávce neuvedla své identifikační číslo.

  Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. V této souvislosti prodávající upozorňuje, že prezentace zboží umístěného ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.

  Webová stránka/webové rozhraní obchodu je dokument, který je možné pomocí webového prohlížeče zobrazit na displeji počítače. V konkrétním případě se za webovou stránku považuje stránka www.katerinamatechova.cz. Pomocí webového rozhraní internetového obchodu na webové stránce kupující uskutečňuje své nákupy.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Prodávající si vyhrazuje právo sortiment prodávaného zboží měnit. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou závazné.
  2. Kupující souhlasí s tím, že kupní smlouva bude uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku a bere na vědomí, že náklady na použití těchto prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám.
  3. Objednat zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu, elektronické pošty na adresu boutique@katerinamatechova.cz či telefonicky v pracovní dny od xxx do xxx hod.
  4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
  5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
   3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
   4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).
  6. Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat a měnit údaje a opravovat chyby, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
  7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Takový úkon je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
  8. Vyplněním a odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz Ochrana osobních údajů).
  9. Po přijetí objednávky kupujícího, prodávající toto přijetí potvrdí prostřednictvím e-mailové zprávy kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v uživatelském rozhraní či objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Přijetím potvrzení prodávajícího je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
  10. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 
  13. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Prodávající si však vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, a to v případech, kdy zboží již nemá k dispozici nebo se výrazným způsobem změnila cena. Jestliže kupující zaplatil již celou či část kupní ceny, prodávající mu tuto částku vrátí a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, popř. všech dalších daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti, dokud jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Součástí ceny jednotlivého zboží není poštovné a balné. Jeho výše je samostatně uvedena ve webovém rozhraní obchodu. Cenu za poštovné a balné, případně další poplatky, si kupující ověří při třetím kroku tvorby objednávky. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zájmu o doručení mimo území České republiky je nutné kontaktovat prodávajícího. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1012836926/6100, vedený u Equa bank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
   2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal,
   3. bezhotovostně platební kartou.
  4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.12.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.
  2. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
  3. Kupující se stane vlastníkem předmětu koupě úplným zaplacením kupní ceny.
  4. Předmět koupě bude kupujícímu doručen dle skladových zásob prodávajícího a zvoleného způsobu převzetí. U objednávek přijatých ve dnech pracovního klidu se doba dodání o tyto dny prodlužuje. O zpoždění dodávky nebo vyprodání předmětu koupě bude kupující neprodleně prodávajícím informován. Stejně tak bude kupující informován o skutečnosti, že zboží momentálně není skladem.
  5. Předmět koupě si kupující může dle zvoleného způsobu přepravy vyzvednout po domluvě s prodávajícím osobně v provozovně prodávajícího na adrese Proboštská 1645/6, 160 00 Praha.
  6. Jestliže si kupující zvolí způsob přepravy, prodávající předmět koupě odešle na dodací adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.
  7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  8. Daňový doklad k předmětu koupě je součástí zásilky či je zaslán prostředky elektronické komunikace na elektronickou adresu kupujícího.
  9. Kupující je povinen si předmět koupě důkladně prohlédnout ihned při příjmu od dopravce a to ještě před potvrzením dodacího listu. Jakékoli poškození předmětu koupě je kupující povinen ihned zaznamenat do přepravního listu, popř. zboží odmítnout. 
  10. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím předmětu koupě. Pokud je předmět koupě poškozen při přepravě, oznámí toto kupující nejen dopravci, ale rovněž řádně uplatní odpovědnost za vady u prodávajícího, s nímž bude celá věc řešena.
  11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno předmět koupě doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu koupě, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  12. Prodlením kupujícího s převzetím předmětu koupě vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění na účet kupujícího prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání předmětu koupě podmíněno.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
  2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě. Jestliže předmět koupě vykazuje v okamžiku převzetí vady, odpovídá za ně prodávající. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí předmětu koupě spotřebitelem, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal:

   1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu předmětu koupě,
   2. se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   5. vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady předmětu koupě ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Toto právo kupující nemá u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím či v jiných případech, vyplývá-li to z povahy věci. Při koupi již použitého spotřebního zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  4. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  5. Podnikatel je povinen právo z vady předmětu koupě uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Délka záruční doby činí u podnikatele 12 měsíců.
  6. Požádá-li kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  7. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující osobně u prodávajícího na adrese jeho provozovny, písemně na adrese pro doručování.
  8. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  9. Vada může představovat podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Zároveň může být odstranitelná či neodstranitelná.
  10. Za vadu představující podstatné porušení smlouvy, se považuje taková vada, o níž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  11. U vady představující podstatné porušení smlouvy má spotřebitel (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) právo požadovat:

   1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
   2. bezplatné odstranění vady opravou,
   3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
   4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
  12. Naproti tomu u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  13. Vyskytne-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo vykazuje-li zboží více vad (nejméně tři vady současně), může spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
  14. Při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo si zvolil, tuto volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, pak tuto volbu změnit může. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny či může od smlouvy odstoupit.
  15. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
  16. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  17. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nešetrného používání výrobku kupujícím.
  18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí předmětu koupě nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí předmětu koupě či provedení platby. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně na adresu MgA. Kateřina Matěchová, Proboštská 1645/6, 160 00 Praha. Spotřebitel takto může od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu.
  2. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i před dodáním předmětu koupě.
  3. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy na předmět koupě, který byl upraven podle jeho přání nebo pro jeho osobu.
  4. Spotřebitel je povinen předmět koupě odeslat či předat prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Předmět koupě musí být vrácen prodávajícímu kompletní, včetně veškerého příslušenství, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Spotřebitel je povinen při zasílání zpět zvolit vhodný obal tak, aby nedošlo k poškození předmětu koupě při přepravě. Prodávající doporučuje předmět koupě na přepravu pojistit. Kupující není oprávněn předmět koupě odeslat na dobírku. Takový typ přepravy nebude prodávajícím akceptován.
  5. Prodávající do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli částku odpovídající ceně předmětu koupě a zaplaceným nákladům na jeho dodání v případě, že tyto byly nejlevnější možné (v opačném případě nákladům na nejlevnější způsob dodání zboží), a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující předmět koupě vrátí nebo prokáže, že jej prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením předmětu koupě nese spotřebitel a prodávající mu tyto nahrazovat nebude.
  6. Poškodí-li spotřebitel předmět koupě, je prodávající oprávněn odečíst od vrácené částky náhradu snížení hodnoty zboží.
  7. Jestliže spotřebitel obdrží od prodávajícího spolu s předmětem koupě dárek, je darovací smlouva mezi ním a prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, tedy v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem, je tento povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dary. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude na ně pohlíženo jako na bezdůvodné obohacení. V této souvislosti prodávající kupujícího upozorňuje, že na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.
 8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu s tímto zákonem v jeho databázi. Osobní údaje kupujícího použije prodávající pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků z kupní smlouvy, vedením uživatelského účtu a marketingovými akcemi.
  2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  3. Kupující může se zpracováváním svých osobních údajů písemně vyslovit nesouhlas. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích informovat bez zbytečného odkladu.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu – zpracovatele. Kromě tohoto zpracovatele a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu prodávajícím předávány třetím osobám.
  6. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení na jeho elektronickou adresu.
  2. Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 10. DORUČOVÁNÍ

  1. Oznámení mezi prodávajícím a kupujícím, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za účinné okamžikem jejich doručení prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
  2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či kupujícím uvedenou v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Znění kupní smlouvy lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.
  2. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  3. Ukáže-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ustanovení ostatních. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Případné spory z kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím budou především řešeny smírně. Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. V případě neúspěchu smírného řešení budou spory z kupní smlouvy řešeny podle práva České republiky příslušnými obecnými soudy.
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, jeho kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  7. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Na tyto má spotřebitel možnost se se stížností obrátit.
  8. Tyto obchodní a záruční podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2015, přičemž jsou k dispozici v provozovně prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.